Historia

W latach szesćdziesiatych i poczatkiem siedemdziesiatych or­ganizowano wiele zabaw, festynów i uroczystosci dożynkowych. Na powyższe imprezy trzeba było zapraszać zespoły muzyczne czy różne kapele, gdyż w Żurowej poza mała, rodzinna, kapela "Plac­ków" innych nie było. Z okazji tych uroczystosci do Żurowej przy­jeżdżały takie zespoły jak: Pogórzanie, Pektowin z Jasła i kape­le z okolic Tarnowa i Wojnicza. Obserwujac i słuchajac tych zespołów w kilku ochotników wstąpił duch muzykowania. Wychodzac naprzeciw potrzebom, czyli obsługi muzycznej swoich uroczystosci czy też wesel, stra­żacy utworzyli własny zespół, którego członkami byli: Ryszard Fur­man, Kazimierz Sroka, Tadeusz Czelusniak, Kazimierz Mikrut, Stefan Maderak. Nie szukano nazwy dla zespołu, ale druhowie ochrzcili ich, skoro istnieje zespół Placków mogą być też "Na­lesniki". Mimo żartobliwej nazwy był to poważny zespół, który był zalażkiem utworzenia przy OSP orkiestry dętej. To własnie ci strażacy byli inicjatorami i pierwszymi członkami założonej w 1977 r. orkiestry dętej w Żurowej. Ich pomysł wsparli ówczesny prezes OSP Adolf Duda, naczelnik Edward Mikrut i prezes Spółdzielni Edward Poręba. Pierwszymi członkami orkiestry byli: Tadeusz Czelusniak, Adam Duda, Ryszard Furman, Ludwik Hołda, Stefan Maderak, Kazimierz Mikrut, Sylwester Mikrut, Stanisław Mikrut, Józef Poręba, Kazimierz Sroka, Ryszard Słota i Eugeniusz Zbylut. Wówczas powołano namiastkę zarządu orkiestry w składzie: Ryszard Furman - prezes, Stefan Maderak - sekretarz, skarbnik, Kazimierz Sroka - instruktor-nauczyciel. Równoczesnie zaanga­żowano pierwszego kapelmistrza Wójcikiewicza, który prowadził orkiestrę strażacka w Libuszy. Zarzad orkiestry i OSP zachowali przy organizowaniu orkiestry dużo samozaparcia, rozwagi i zapobiegliwosci, gdyż zmobilizowano strażaków członków zespołu orkiestry oraz ludzi dobrej woli do zbierania funduszy na zakup instrumentów. Strażacy, członkowie orkiestry złożyli dobrowolne składki, a prezes Zarzadu Spółdzielni dołożył znaczna kwotę na zakup instrumentów. Wówczas zakupio­no ponad 20 instrumentów w tym saksofon, trabki, klarnety, flety i trabę basowa. Po skompletowaniu osobowym i instrumentów roz­poczęto intensywne szkolenia oraz próby muzyków. Po dwóch, trzech latach nauki orkiestra strażacka występowa­ła i uswietniała swoim występem uroczystosci koscielne, Walne zebrania członków Spółdzielni Pracy Przemysł Drzewny i inne uroczystosci wiejskie. Od tego czasu orkiestra rozpoczęła swoja karierę w pełnym słowa tego znaczeniu. W 1979 roku orkiestra została znacznie powiększona o nowych utalentowanych muzyków, gdyż przysta­pili do orkiestry nowi członkowie a m.in.: Zdzisław Czelusniak, Stanisław Duda, Tadeusz Górka, Kazimierz Poręba, Janusz Mi­krut, Dariusz Mikrut, Tadeusz Mikrut, Krzysztof Mikrut, Paweł Mikrut, Krzysztof Lisak, Janusz Słomski, Andrzej Sroka i inni. Orkiestra liczyła wówczas 30 członków a nowym kapelmistrzem był Władysław Łach. Orkiestra brała udział we wszystkich uroczystosciach państwo­wych i koscielnych, a przede wszystkim w uroczystosciach swięta strażackiego w dniu sw. Floriana. Gra do mszy swiętej Pasterki, podczas procesji Wielkanocnej "rezurekcji", na odpuscie 13 lipca w Żurowej, podczas procesji na Boże Ciało, na odpustach w Tu­chowie w Klasztorze Zakonu Redemptorystów.Poza tym orkiestra brała udział w czasie III pielgrzymki Ojca Swiętego w 1987 roku w Tarnowie i w 1997 roku w Krosnie pod­czas VIII pielgrzymki naszego rodaka Jana Pawła II. Orkiestra dęta z Żurowej brała udział w przegladach strażackich orkiestr w wo­jewództwie tarnowskim i krosnieńskim. W III przegladzie w Tar­nowie zespół zajął III miejsce i otrzymał nagrodę w wysokosci 2000 zł oraz dyplom. Również orkiestra brała i bierze udział w uroczystosciach powiatowych, gminnych, wiejskich i jubileuszo­wych jakie obchodza jednostki OSP a m.in. w Ołpinach na 120 lecie, Czermnej na 50 lecie, Biezdziedzy na 90-lecie, Kongresie Rodzin i Festynie Parafialnym w Skołyszynie, Zawodach Sportowo Pożarniczych OSP w Trzcinicy, 80-lecia OSP Żurowa w 1993 roku. W 1991 roku batutę kapelmistrza orkiestry objął Edward Ja­worski z Tarnowa, który powiększył skład orkiestry o dalszych młodych członków a m.in.: Michała Dudę, Piotra Dudę, Miro­sława Gurbisza, Andrzeja Lisaka i Wojciecha Mikruta. W tym okre­sie liczba członków orkiestry powiększyła się do 40 osób. Kiedy Spółdzielnia Pracy nie mogła z uwagi na trudnosci finansowe utrzymywać orkiestry, ten ciężar przejęło Gminne Cen­trum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, które utrzymuje z własnych srodków działalnosć dwóch orkiestr tj. przy OSP w Żurowej i w Szerzynach. Finansowo orkiestrę wspomagała Firma "Metco" jak również w miarę możliwosci Żurowska Spółdzielnia. Częsć otrzymanych gratyfikacji za występy muzycy przezna­czali na remont instrumentów. Od 1996 roku kapelmistrzem orkiestry w Żurowej był Tade­usz Wróbel z Jasła. Pod batutą kapelmistrza Wróbla orkiestra po­czyniła znaczne postępy w profesjonalnym wykonaniu utworów, dlatego też jest coraz częsciej zapraszana do obsługi muzycznej imprez w okolicznych miejscowosciach. Uswietniała uroczysto­sci dożynkowe w Ołpinach, Czermnej, Żurowej i Szerzynach. W roku 2002 obchodzono uroczyscie 25-lecie działalnosci or­kiestry. Tradycyjnie uroczystosć rozpoczęła się przemarszem or­kiestry OSP Szerzyny i Żurowa na mszę sw. celebrowana w in­tencji muzyków przez proboszcza Stanisława Celustę. Orkiestra w Żurowej nabywała coraz więcej młodych muzy­ków co w połączeniu z doswiadczeniem tych starszych i fachowa batuta kapelmistrza Tadeusza Wróbla czyniła dalsze postępy zdobywajac niejednokrotnie najwyższe miejsca w powiatowych i wojewódzkich przegladach Orkiestr Dętych. W 2008 roku chwilowo orkiestrę przejął brat obecnego kapelmistrza Szczepan Duda. To też przy nim orkiestra zdobyła miejsce w pierwszej trójce na dwóch przegladach. W 2009 roku Kapelmistrzem orkiestry został mgr Roman Rzeszutek pracujac przez rok. Również dzięki jego pracy orkiestra zajęła bardzo wysokie 2 miejsce w wojewódzkim przegladzie "Echo Trabity w Nowym Saczu". Mgr Rzeszutek w swoja pracę włożył bardzo dużo wysiłku i serca za co orkiestra jest mu bardzo wdzięczna. Od stycznia 2010 roku orkiestrę prowadzi Piotr Duda. Mimo młodego wieku jest niezwykle utalentowanym człowiekiem. Posiada bardzo duża wiedzę z zakresu muzyki, która zdobywa kształcac się od swoich najmłodszych lat w jej kierunku. Jest on członkiem orkiestry od kilkunastu lat. Wkłada również wiele chęci i pracy w działalnosć orkiestry. Obecnie pracuje z orkiestra nad całkiem nowym repertuarem jednoczesnie przygotowujac ja do powiatowego i wojewódzkiego przegladu w roku bieżacym. Na dzień dzisiejszy orkiestra liczy 25 osób.

wróć...